Pedagogisch project

Sint-Norbertus is een katholiek vrije basisschool. De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren. We willen als christenen leven, met aandacht voor de anderen. De lagere school wil meisjes en jongens voorbereiden op verdere studies die aangepast zijn aan de mogelijkheden van het kind. Daarbij wil de school een eensgezinde visie nastreven in alles wat ze doet met de aandacht voor:

 • een positief, veilig en warm school- en klasklimaat
 • de onderlinge relatie ouder-kind-leerkracht die moet steunen op respect, vertrouwen en waardering
 • het welbevinden van ouders, kinderen en leerkrachten
 • de leefwereld waaruit kinderen komen
 • andere culturen en godsdiensten
 • de sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind
 • de even-waardigheid van elk kind
 • vrede, vriendschap, verdraagzaamheid en samenhorigheid
 • bewust en respectvol omgaan met de ons omringende natuur en het milieu waarin wij leven
 • de maximale ontplooiing van elk kind afzonderlijk door aanwending van alle mogelijke pedagogische en didactische middelen
 • het ontwikkelen van muzische vaardigheden van elk kind
 • een kritische kijk op het wereldgebeuren en het eigen-ik

Onze school is kind-vriendelijk en levert inspanningen om één grote, hartelijke gemeenschap te vormen. In onze school vindt elk kind geborgenheid, hulp, aanmoediging, troost en waardering.

Wij willen een eigentijdse en dynamische school zijn. Wij streven naar verdere uitbouw en verbetering en staan open voor vernieuwing. Begeleiding en nascholing zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen.

Ons pedagogisch project is nooit af. Het wordt bijgestuurd in functie van de noden van de kinderen. Het vindt haar wortels in de christelijke boodschap. Het uiteindelijke doel is te werken aan een wereld waarin alle mensen zinvol en menswaardig kunnen leven.

We streven naar een positief, veilig en warm school- en klasklimaat.
We willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan ongeacht hun cultuur of godsdienst. We werken aan het welbevinden van kinderen, ouders en leerkrachten. Het team staat open voor suggesties en eventuele conflicten kunnen uitgepraat worden.

We streven naar kwaliteitsonderwijs; wij werken aan een krachtige leeromgeving.
We willen via gevarieerde werkvormen de groeikansen en de zelfstandigheid van elk kind maximaal stimuleren. Via differentiatie krijgt elk kind de kans om zich te ontplooien en al zijn talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Als schoolteam willen we ons blijvend bekwamen om de kinderen voldoende uitdagingen aan te bieden.

We schenken veel aandacht aan interactie.
Het leren van elkaar krijgt in onze school veel aandacht. We geloven in de kracht van samenwerking. We hechten veel belang aan verschillende vormen van groepswerk. Zo is er een wekelijkse samenwerking met KRAS, jeugdwerk. Via de leerlingenraad wordt in onze school geluisterd naar de noden van de kinderen.